A Magyar Kétfarkú Kutya Párt adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

  1. Bevezetés 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Párt”, „MKKP”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti. 

A Tájékoztató valamennyi olyan adatkezelésre érvényes, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra. A Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható itt: https://mkkp.hu/adatvedelem. A hatályba lépés dátumából (az oldal alján) megállapítható, hogy mikor frissült legutóbb a Tájékoztató. 


  1. Az Adatkezelő 

A Párt , mint adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 26/b 3/1

Adószám: 18649167-1-42

Képviseli: Kovács Gergely, társelnök

Telefonszám: +36 30 397 2367

E-mail: ketfarkukutya@gmail.com

Honlap: https://mkkp.hu/ 


  1. Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása 

3.1 A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, mint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) a) pontjában meghatározott jogalapon alapul. Az Adatkezelő a kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. 


  1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama

4.1 A Párt tevékenységeivel összefüggésben különféle (hozzájárulási nyilatkozatban meghatározott) típusú adatokat kezelhet, melyek az érintett által megadott adatok, az érintett Adatkezelő online felületei használatával kapcsolatos adatok és a bárki által elérhető, kifejezetten nyilvánosságra hozott adatok lehetnek. 

4.2 A Párt által kezelt, érintett által megadott személyes adatok köre a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”) 4. § (2) bekezdésével összhangban elengedhetetlenül szükséges a hozzájuk rendelt célok megvalósulásához és kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag azon célokhoz kötötten történik, amelyekhez az érintett hozzájárult. 

4.3 A Párt a kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel: 

4.3.1 Tagfelvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolat tartás. A tagfelvételi eljárás célja a Párt tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait az adott jelentkező tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy a tagság időtartama alatt kezeli. A Párt tagsági nyilvántartáséban kezelt adatok: a tag neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakcíme. A tagságik nyilvántartásban kezelt adatok tekintetében az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírtakteljesítéséhez szükséges. 

Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolattartási adatok tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt kapcsolattartási adatok: email cím, telefonszám. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amíg a személyes adatainak törlését nem kéri. 

4.3.2 Passzivista felvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolat tartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja a Párt önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása, illetve a Párt passzivistái közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt kapcsolattartási adatok: név, email cím, telefonszám, iskolai végzettség, foglalkozás, speciális képesség, passzivista tevékenykedési körök. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amíg a személyes adatainak törlését nem kéri. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait az adott jelentkező önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy az önkéntes jogviszony fennállta alatt kezeli. 

4.3.3 Adatkezelő online felületeinek érintett általi használatának megismerésére, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse látogatók felhasználói magatartását és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt kapcsolattartási adatok: IP-cím, böngésző típusa és verziója és tartózkodási hely. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amíg a személyes adatainak törlését nem kéri. 

4.3.4 Hírlevelek küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt kapcsolattartási adatok: email cím. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amíg a személyes adatainak törlését nem kéri. A Párt hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján a hirlevel@ketfarkukutya.com e-mail címre küldött kérelem, továbbá az Párt címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben, a 9.1 pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módon. 

4.3.6 Az adományok nyilvántartása esetében: 

Adatkezelő kezeli az érintett nevét, lakcímét, állampolgárságát, bankszámlaszámát, az adomány mértékét, adott esetben – ha az adományozó az adományt konkrét célra szánja – az adományozás célját. Az adatkezelés célja az Adatkezelőnek juttatott adományoknak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény 4. §-a szerinti nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tárgyi személyes adatokat az Adatkezelőnek az adott adatkezelési célt végrehajtó tagjaival, munkavállalóival, megbízottjaival, valamint az Adatkezelővel szerződésben álló könyvelő irodával – mint adatfeldolgozóval – közli, illetve egy esetleges ellenőrzés során az Állami Számvevőszék munkatársaival.

Az évi összesen 500 ezer forint összeget meghaladó mértékben adományozó érintettek esetében – a jogszabályi előírásnak megfelelően – Adatkezelő pénzügyi kimutatásában feltüntetésre kerül az érintett neve és az adományozott összeg, amely a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerül, ezáltal ezek az adatok nyilvánossá válnak.

A tárgyi személyes adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján számviteli bizonylatként 8 évig bizalmasan kezeli, azokat a fenti címzetteken kívül egyéb személyeknek – bírósági vagy hatósági megkeresés esetét kivéve – nem adja ki. 

4.3.7 Szavazatszámláló bizottságba való delegálás esetén. A szavazatszámláló bizottságba való jelentkezés esetén a megbízó szervezet (esetünkben mi!) levelében a helyi helyi választási irodához szerepelnie kell a szavazatszámláló bizottságba delegált személy személyi azonosító számát. Ezt az adatot kizárólag ebből az okból kezeljük. Az adat törlésre kerül rendszereinkből és tárhelyünkről, amint a szavazatszámláló bizottságba delegált személy a megbízó által küldött levelet átadja a helyi választási irodának.

4.4 A Párt online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Párt biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat. 

4.5 Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa. Ilyenre példa korábban a nofudan gyűjtésre jelentkezettek sora, akiket utólagosan megkérdeztünk, szándékoznak-e egyéb kutyapártos akciókban is részt venni, vagy töröljük adataikat.

4.6 Online kutatások anonimizált adatkezelése:
Elektronikus kitöltés esetén az adatok elektronikus úton (internetes adatátvitellel) kerülnek a Párt szerverére. Itt automatikusan sor kerül a kutatási adatok és az email címek elkülönítésére. Az email címek tárolása elkülönítetten, jelszóval védett helyen történik, azokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, amennyiben az a kapcsolódó nyereményjáték céljából szükséges.

4.7 Ideiglenes, rövid távú, kijelölt célt / projektet szolgáló adatok kezelése. Az adatok összegyűjtését követően a megadott célnak megfelelően az Adatkezelő az adatokat kezeli és kizárólag a megadott adatkezelési célnak megfelelően használja fel (például a NoFudan népszavazás, vagy az Ukrán háború alatti segítségnyújtásra jelentkezők koordinálása). A projekt lezárásától számítva adatokat az adatokat 5 munkanapon belül mindenhonnan törli az Adatkezelő. Ezalól azon adatok képeznek csak kivételt, ahol az Adatok tulajdonosa kifejezett szándékát fejezte ki az Adatkezelő felé arról, a továbbiakban is szeretne meghatározott céllal az Adatkezelő adatbázisában szerepelni.

A kérdőíveket feldolgozó személyek az email címekhez nem férnek hozzá.


  1. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők 

5.1 A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken. 

5.2 Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt. 

5.3 A Párt online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az Párt online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 


  1. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? 

Az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá az érintett által megadott személyes adatokhoz. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük. 


  1. Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás 

7.1 Párt mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

A konkrét adatbiztonsági intézkedések az egyes adatkezelési célonként eltérőek lehetnek, ezért célonként kerültek ismertetésre. 

7.2 Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 


  1. Az érintett jogai I.: tájékoztatás, helyesbítés, törlés és kezelés korlátozásának kérése, tiltakozás

8.1 A GDPR alapján az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

Az érintett a nyilvántartott adatokról másolatot is kérhet (hozzáférési jog). A tájékoztatás kérhető e-mail útján a ketfarkukutya@gmail.com e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint a jogosulttól származónak, ha azt az érintett általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik vagy személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolja. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül írásban ad tájékoztatást. 

8.2 Az érintett személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért a GDPR alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően az érintett jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat az előző pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módokon. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi módosított, vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre. A törlést az érintett a ketfarkukutya@gmail.com e-mail címen kérvényezheti.


  1. Az érintett jogai II.: Jogérvényesítési lehetőségek 

9.1 Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettnek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt a ketfarkukutya@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a fenti 8.1 pontban foglaltak szerint küldött üzeneten keresztül az Adatkezelőnek jelezni. Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja lehet a kérdések, aggályok és kifogások rendezésére. 

9.2 Az érintettnek lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11/c; +36 30 683 5969+36 30 549 6838; +36 1 391 1400; Fax +36 1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) panaszt tenni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll. 

9.3 Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.


Hatályba lépés napja: 2017. május 25.
Legutolsó frissítés: 2021. október 12.

Komment!